• darkblurbg
  Hovenier
  Heb jij donkergroene vingers en ben je graag buiten in de weer? Dan is een baan in de groene sector voor jou perfect. En bij Flex Nijkerk hebben we regelmatig leuke groene vacatures.
 • darkblurbg
  Bouw
  Waar mensen leven wordt gebouwd en binnen de bouwsector zijn dan ook constant nieuwe vacatures die ingevuld moeten worden.
 • darkblurbg
  Logistiek
  Logistiek omvat alle activiteiten vanaf het inkopen van grondstoffen tot het afleveren van een product bij de consument.
 • darkblurbg
  Horeca
  Het woord horeca is een samentrekking en bestaat uit de woorden hotel, restaurant en café. De horeca omvat de bedrijfstak van alle diensten die horen bij hotels, restaurants en cafés.

 

1.            Inleiding
Flex Nijkerk hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Flex Nijkerk heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Flex Nijkerk behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Flex Nijkerk u inzicht hoe Flex Nijkerk in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2.             Wie zijn wij
Flex Nijkerk. gevestigd aan de Gezellenstraat 18 A, 3861 RD te Nijkerk.  Flex Nijkerk is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Flex Nijkerk schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Flex Nijkerk blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Flex Nijkerk contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3.             Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4.                Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

· Als u Flex Nijkerk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer
  specifieke doeleinden.
· Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van
  u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
· Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Flex Nijkerk rust;
· Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
· Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
  van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Flex Nijkerk is opgedragen;
· Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flex Nijkerk of van een
  derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw
  persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

5.               Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll. Flex Nijkerk gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
· Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
· Gewerkte uren te registreren en te verwerken.
· Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
· Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

6.               Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Flex Nijkerk kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Flex Nijkerk, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

· NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
· Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
· Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
· Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
· Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat,
  bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring · Op vrijwillige basis andere content
  waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
· Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Flex Nijkerk of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Flex Nijkerk onderstaande gegevens verwerken:

· NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
· Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
· Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
· Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
· Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
· Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat,
  bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
· Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
· Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met
  het oog op de toepassing van de wet.

7.               Derden
Flex Nijkerk kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Flex Nijkerk, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Flex Nijkerk diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

8.            Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@flexnijkerk.nl dan wel per brief [Gezellenstraat 18 A, 3861 RD te Nijkerk] verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@flexnijkerk.nl dan wel per brief [Gezellenstraat 18 A, 3861 RD te Nijkerk] indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@flexnijkerk.nl dan wel per brief Gezellenstraat 18 A , 3861 RD te Nijkerk. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@flexnijkerk.nl dan wel per brief Gezellenstraat 18 A , 3861 RD te Nijkerk verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9.            Functionaris gegevensbescherming [indien van toepassing]
Flex Nijkerk heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: [Telefoonnummer 0333302500].

10.          Beveiliging
Flex Nijkerk doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flex Nijkerk met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11.          Bewaartermijn
Flex Nijkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

12.          Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flex Nijkerk, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@flexnijkerk.nl

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Flex Nijkerk van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.           Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@flexnijkerk.nl

14.          Wijzigingen
Flex Nijkerk behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Flex Nijkerk en een betrokkene.

15.           Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.