• darkblurbg
  Hovenier
  Heb jij donkergroene vingers en ben je graag buiten in de weer? Dan is een baan in de groene sector voor jou perfect. En bij Flex Nijkerk hebben we regelmatig leuke groene vacatures.
 • darkblurbg
  Bouw
  Waar mensen leven wordt gebouwd en binnen de bouwsector zijn dan ook constant nieuwe vacatures die ingevuld moeten worden.
 • darkblurbg
  Logistiek
  Logistiek omvat alle activiteiten vanaf het inkopen van grondstoffen tot het afleveren van een product bij de consument.
 • darkblurbg
  Horeca
  Het woord horeca is een samentrekking en bestaat uit de woorden hotel, restaurant en café. De horeca omvat de bedrijfstak van alle diensten die horen bij hotels, restaurants en cafés.

De vakantiekracht

Wellicht gaan er deze zomer ook bij uw bedrijf tijdelijk vakantiekrachten aan de slag. U krijgt dan te maken met allerlei regels en richtlijnen. Zo is bijvoorbeeld de inzetbaarheid van vakantiekrachten wettelijk beperkt. En krijgt u te maken met de Arbeidstijdenwet en de verificatieplicht. Om het u makkelijk te maken, hebben we op deze webpagina de belangrijkste regels rond vakantiewerk op een rij gezet. Zo heeft u snel antwoord op al uw vragen over vakantiewerk.

Regels en richtlijnen rond vakantiewerk

Doordat ieder jaar de regels en richtlijnen rond vakantiewerk veranderen hebben wij alles voor u op een rij gezet. Want hoeveel uur mag een vakantiekracht eigenlijk werken? En mag dat ook op zondag? Hebben vakantiewerkers recht op vakantiegeld? En hoeveel mag een vakantiekracht bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt? Daar wilt u als werkgever natuurlijk van op de hoogte zijn. Met onderstaande informatie gaat u Zeker de zomer in!

Definitie vakantiekrachten

Onder vakantiekrachten worden scholieren en studenten verstaan die in de zomervakantie van hun opleiding of studie - van 1 juni tot 1 september - tijdelijk werk verrichten en niet aansluitend blijven werken via het uitzendbureau. Vaak zijn vakantiekrachten minderjarig, waardoor u als opdrachtgever te maken krijgt met afwijkende regels.

Vakantiewerk en arbeidstijdenwet

Met name in de zomerperiode kunnen vakantiekrachten uitkomst bieden. U mag jongeren vanaf dertien jaar aannemen voor vakantiewerk, maar u mag ze lang niet voor alle werkzaamheden inzetten. Ook moet er voor vakantiekrachten jonger dan 18 jaar altijd deskundig toezicht geregeld zijn. Bovendien is het aantal uren dat gewerkt mag worden aan strenge regels gebonden. De Arbeidstijdenwet heeft aparte voorwaarden voor minderjarigen.

Werken onder de 18 jaar, wat mag wel en wat mag niet?

 • Kinderen (dertien en veertien jaar)
  Kinderen van dertien en veertien mogen in principe niet werken. In een aantal gevallen staat de wet het echter wel toe. Zo mogen kinderen van dertien jaar buiten schooltijd alleen 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard' zonder toezicht verrichten, zoals klusjes in en om het huis. In vakanties en op zaterdag mogen ze voor meer soorten werk worden ingezet. Helpen in een restaurant of winkel is dan bijvoorbeeld toegestaan. Op een schooldag mogen kinderen nooit langer dan twee uur werken, op een vrije dag en in vakanties maximaal zeven uur per dag.

 • Jongeren (vijftien jaar)
  Jongeren van 15 jaar mogen zelfstandig werken, maar kunnen alleen worden ingezet voor licht niet-industrieel werk. Het werk moet zo georganiseerd zijn dat de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van de jongere wordt beschermd. Zwaar werk is dan ook verboden. Het werken aan machines die snij-, knel- of pletgevaar opleveren is bijvoorbeeld te gevaarlijk en ook het werken aan een lopende band of het serveren van alcoholische dranken is niet toegestaan. Na schooltijd mogen jongeren van vijftien jaar nooit langer dan twee uur werken. Op zaterdagen en in vakanties mogen ze maximaal acht uur per dag werkzaam zijn.

 • Jeugdigen (zestien en zeventien jaar)
  Jeugdigen van zestien en zeventien jaar mogen bijna alle werkzaamheden verrichten, behalve werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Denk hierbij aan het werken met gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld het werken op grote hoogte. De jeugdige mag negen uur per dag werken met een maximum van 45 uur per week maar per vier weken mag de jeugdige maximaal gemiddeld 40 uur per week werken. Het aantal uren op school wordt eveneens als arbeidstijd gezien. Tijdens vakantieweken mag de jeugdige op zondag werken. Verder zijn nachtdiensten, overwerk en oproepdiensten verboden.

Tabel Arbeidstijdenwet
Download hier de afspraken arbeidstijdenwet en de tabel arbeidstijdenwet voor werknemers jonger dan 18 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Arbeidsinspectie, www.arbeidsinspectie.nl.

Vakantiewerk en de risico's op de werkvloer
Net als reguliere flexkrachten moeten vakantiekrachten goed voorgelicht worden over de mogelijke gevaren en risico's op de werkvloer. Zowel u als het uitzendbureau is hier voor verantwoordelijk.

Voor Flex Nijkerk geldt de zogenaamde 'doorgeleidingsplicht' om de vakantiekracht voorafgaand aan de uitzending te instrueren. Naast het functieprofiel hebben we hiervoor de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) nodig van uw organisatie. Dit laatste document geeft inzicht in de mogelijke gevaren binnen uw bedrijf. Ook bent u als werkgever verplicht de vakantiekracht goed voor te lichten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een instructiefilm of door een demonstratie van de werkzaamheden door de leidinggevende.

Vakantiewerk en bijverdienen
Wat een vakantiekracht mag bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt, is afhankelijk van leeftijd, het bedrag dat het kind verdient en de persoonlijke thuissituatie. Kinderen tot 16 jaar, mogen onbeperkt bijverdienen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar en studenten gelden strengere regels.

Ben je 16 of 17 en verdien je meer dan € 1266,- netto per kwartaal? Dan moeten jij of je ouders dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank die de kinderbijslag uitbetaalt. Je ouders krijgen dan minder of geen kinderbijslag. In juni, juli en augustus mag je nog eens € 1.300 extra verdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je studiefinanciering, een OV Studentenkaart, zorgtoeslag of huurtoeslag? Houd dan rekening met de bijverdiengrens. Als je in 2017 € 14.215,75 of meer verdient, moet je (een deel van) de ontvangen toeslagen terugbetalen. Als je onder het nieuwe stelsel valt, mag je onbeperkt bijverdienen. Let er wel op dat als je de grens voor bijverdienen nadert,  je je studiefinanciering moet stopzetten


Kinderen van 16 jaar en ouder die thuis wonen mogen per kwartaal maximaal € 1.266,- bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Verdient het kind in een kwartaal meer, dan komt de kinderbijslag voor dat kwartaal in zijn geheel te vervallen. In de zomermaanden (juni, juli en augustus) mag er € 1.300- netto extra bijverdiend worden. Studenten met een studiefinanciering, een OV Studentenkaart, zorgtoeslag of huurtoeslag moeten rekening houden met de bijverdiengrens.  Als je in 2017 € 14.215,75 of meer verdient, moet je (een deel van) de ontvangen toeslagen terugbetalen. Als je onder het nieuwe stelsel valt, mag je onbeperkt bijverdienen. Let er wel op dat als je de grens voor bijverdienen nadert,  je je studiefinanciering moet stopzetten. Als de vakantiekracht maar een gedeelte van het jaar recht heeft op studiefinanciering, dan vermindert het bedrag dat maximaal bijverdiend mag worden evenredig.

Belastingteruggave
Vakantiekrachten hebben meestal recht op belastingteruggave. Jongeren tot 30 jaar kunnen met een Tj-biljet (verzoek om Teruggaaf jongeren) na afloop van het jaar de te veel betaalde loonheffing terug vragen. Dit biljet is gratis op te vragen bij de Belastingdienst. Wel geldt dat de vakantiewerker meer dan € 13,- betaald moet hebben aan loonheffing.

Vakantiewerk en ziektekostenverzekering
Vakantiekrachten jonger dan 18 jaar vallen onder de basisverzekering van hun ouders. Zij hoeven zelf geen verzekering af te sluiten. Is de vakantiekracht ouder dan 18 jaar, dan is hij of zij verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze.

Vakantiewerk en de CAO voor Uitzendkrachten
Vakantiekrachten vallen net als reguliere flexkrachten onder de CAO voor Uitzendkrachten. Op twee uitzonderingen na, gelden alle bepalingen van de CAO daarom ook voor vakantiekrachten.

Uitzonderingen
Vakantiekrachten hebben volgens de CAO recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dat betekent dat een vakantiekracht bij een volledig gewerkte maand recht heeft op 13 1/3 uur vakantie. Of een evenredig deel daarvan als niet de volledige maand gewerkt wordt. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het basisloon. Stopt de vakantiekracht met werken, dan kan hij of zij het bedrag aan opgebouwde reserveringen opvragen bij Flex Nijkerk. Vakantiekrachten hebben geen recht op een aanvulling voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.

Vakantiewerk en andere belangrijke zaken

Verificatieplicht
Volgens de wet op de identificatieplicht moet iedereen vanaf 14 jaar zich op elk moment kunnen legitimeren. Ook op het werk. Flex Nijkerk controleert het identiteitsbewijs van de vakantiekracht daarom zorgvuldig, zowel bij inschrijving als bij uitzending. Een kopie wordt bewaard in het dossier van de vakantiekracht.

Als werkgever heeft u eveneens te maken met de verificatieplicht. Voordat de vakantiekracht aan de slag gaat, bent u verplicht de identiteit van de vakantiekracht vast te stellen. U doet dit door te vragen naar een origineel en geldig legitimatiebewijs.

Vakantiekrachten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken
U bent als werkgever in overtreding als u een vreemdeling laat werken zonder dat deze een tewerkstellingsvergunning heeft. Voordat een vakantiekracht bij u aan de slag gaat, controleert Flex Nijkerk de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning van vakantiekrachten - die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken - zorgvuldig.

Volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen heeft Flex Nijkerk de verplichting u een kopie van het identiteitsbewijs van de vreemdeling te verstrekken. U bent op uw beurt verplicht deze kopie op te nemen in uw administratie. En ook bij vreemdelingen geldt: vóór aanvang van de werkzaamheden moet u de identiteit van de vreemdeling vaststellen, door te vragen naar een origineel en geldig legitimatiebewijs. Om er zeker van te zijn dat de juiste persoon bij u aan het werk gaat, dient u de gegevens op het legitimatiebewijs te vergelijken met de gegevens op de kopie van het bewijs, zoals door Flex Nijkerk toegezonden.

terug